Wynagrodzenie, a księgowość

Należy zadać pytanie czym jest wynagrodzenie pełne? Przez wynagrodzenie pełne rozumieć należy wynagrodzenie o takich samych składnikach i w takiej samej wysokości, jakie otrzymuje pracownik pełniący czynności zawodowe. Pełne wynagrodzenie jest przydatne do określenia stawek wynagrodzenia pracowników czasowo zwolnionych od obowiązku świadczenia pracy, którzy zachowują obowiązki płacowe. Wynagrodzenie pracownika powinno być tak ustalane, by odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Ustalający wynagrodzenie za pracę powinni określić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia z pracę określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, a także innych składników wynagrodzenia.

Każdy przedsiębiorca zmaga się z wynagrodzeniem dla swoich pracowników, a co za tym idzie również Skarbówką oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Może nam w tym w szczególności pomóc MH – biuro księgowe.

Zgodnie z koncepcją przyjętą w judykaturze, wynagrodzenie zasadnicze jest pojęciem związanym z systemem wynagradzania za czas pracy. W systemie tym wynagrodzenie zasadnicze oznacza wynagrodzenie otrzymane przez pracownika za przepracowaną dobową, tygodniową i miesięczną normę czasu pracy. Wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych nie jest wynagrodzeniem zasadniczym. Jest dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych może mieć charakter wynagrodzenia stałego jeżeli pracownik otrzymał je co miesiąc przez ostatnie miesiące zatrudnienia. Czas otrzymania wynagrodzenia, decydujący o uznaniu go za wynagrodzenie stałe jest ustalony przepisami regulującymi zasady wynagradzania określonej kategorii pracowników

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *